Freshly Pressed Postsshi zun miao xiang ju wo jin zhong wen bi
fo zi he yin yuan ming wei guan shi yin
ju zu miao xiang zun jie da wu jin yi
ru ting guan yin xing shan yin zhu fang suo
hong shi shen ru hai li jie bu si yi
shi duo qian yi fo fa da qing jing yuan
wo wei ru lue shuo wen ming ji jian shen
xin nian bu kong guo neng mie zhu you ku
jia shi xing hai yi tui luo da huo keng
nian bi guan yin li huo keng bian cheng chi
huo piao liu ju hai long yu zhu gui nan
nian bi guan yin li bo lang bu neng mei
huo zai xu mi feng wei ren suo tui duo
nian bi guan yin li ru ri xu kong zhu
huo bei e ren zhu duo luo jin gang shan
nain bi guan yin li bu neng sun yi mao
huo zhi yuan zei rao ge zhi dao jia hai
nian bi guan yin li xian ji qi ci xin
huo zao wang nan ku lin xing yu shou zhong
nian bi guan yin li dao xun duan duan huai
huo qiu jin jia suo shou zu bei chou xie
nian bi guan yin li shi ran de jie tuo
zhou zu zhu du yao suo yu hai shen zhe
nian bi guan yin li hai zhe yu ben ren
huo yu e luo cha du long zhu gui deng
nian bi guan yin li shi xi bu gan hai
ruo e shou wei rao li ya zhao ke bu
nian bi guan yin li ji zou wu bian fang
yuan she ji fu xie qi du yan huo ran
nian bi guan yin li xun sheng zi hui qu
yun lei gu che dian jiang bao shu da yu
nian bi guan yin li ying shi de xiao san
zhong sheng bei kun e wu liang ku bi shen
guan yin miao zhi li neng jiu shi jian ku
ju zu shen tong li guang xiu zhi fang bian
shi fang zhu guo tu wu cha bu xian shen
zhong zhong zhu e qu di yu gui chu sheng
sheng lao bing si ku yi jian xi ling mie
zhen guan qing jing guan guang da zhi hui guan
bei guan ji ci guan chang yuan chang zhan yang
wu gou qing jing guang hui ri po zhu an
neng fu zai feng huo pu ming zhao shi jian
bei ti jie lei zhen ci yi miao da yun
shu gan lu fa yu mie chu fan nao yan
zheng song jing guan chu bu wei jun zhen zhong
nian bi guan yin li zhong yuan xi tui san
miao yin guan shi yin fan yin hai chao yin
sheng bi shi jian yin shi gu xu chang nian
nian nian wu sheng yi guan shi yin jing sheng
yu ku nao si e neng wei zuo yi hu
ju yi qie gong de ci yan shi zhong sheng
fu ju hai wu liang shi gu ying ding li

Guan shi yin pu sa pu men pinwhen you wake up in the morning when you haven't started to think
there is a whole brand new day open wide and waiting for you
I know in life's sorrow you're on the verge of drowning
may your tears flea with yesterday blow away with the wind

when you wake up in the morning when you haven't started to think
the world is out there calling open eyes to new beginning
a newborn sun is shinning chasing shadows from your mind
everything will be alive under the sunshine's smile

come out from your corner no doubt in join us you can decide the future
devote your youthful power to this world
come together hand in hand together I know you'll do
we pray and believe that tomorrow will be better

no I don't know what your name is but you're so familiar to me
cause we belong to one family you can hear my heart calling
life can be music rainbows can be reached
if you face yourself truly keep striving for your dream

come out from your corner no doubt in join us you can decide the future
devote your youthful power to this world
come together hand in hand together I know you'll do
we pray and believe that tomorrow will be better

when you wake up in the morning when you haven't started to think
there is a whole brand new day open wide and waiting for you
I know in life's sorrow you're on the verge of drowning
may your tears flea with yesterday blow away with the wind

come out from your corner no doubt in join us you can decide the future
devote your youthful power to this world
come together hand in hand together I know you'll do
we pray and believe that tomorrow will be better

come out from your corner no doubt in join us you can decide the future
devote your youthful power to this world
come together hand in hand together I know you'll do
we pray and believe that tomorrow will be better

come out from your corner no doubt in join us you can decide the future
devote your youthful power to this world
come together hand in hand together I know you'll do
we pray and believe that tomorrow will be better

Related Posts: Ming tian hui geng hao

Tomorrow will be betterqing qing qiao xing chen shui de xin ling man man zhang kai ni de yan jing
kan kan mang lu de shi jie shi fou yi ran gu du de zhuan ge bu ting
chun feng bu jie feng qing chui dong shao nian de xin
rang zuo ri lian shang de lei hen sui ji yi feng gan liao

tai tou xun zhao tian kong de chi bang hou niao chu xian ta de ying ji
dai lai yuan chu de ji huang wu qing de zhan huo yi ran cun zai de xiao xi
yu shan bai xue piao ling ran shao shao nian de xin
shi zhen qing rong hua cheng yin fu qing su yao yuan de zhu fu

chang chu ni de re qing shen chu ni de shuang shou
rang wo yong bao zhuo ni de meng rang wo yong you ni zhen xin de mian kong
rang wo men de xiao rong chong man zhuo qing chun de jiao ao
wei ming tian xian chu cheng de qi dao

shui neng bu gu zi ji de jia yuan pao kai ji yi zhong de tong nian
shui neng ren xin kan na zuo ri de you chou dai zou wo men de xiao rong
qing chun bu jie hong chen zhi zhan ran liao hui
rang jiu wei bu jian de lei shui zi run liao ni de mian rong

chang chu ni de re qing shen chu ni de shuang shou
rang wo yong bao zhuo ni de meng rang wo yong you ni zhen xin de mian kong
rang wo men de xiao rong chong man zhuo qing chun de jiao ao
wei ming tian xian chu cheng de qi dao

qing qing qiao xing chen shui de xin ling man man zhang kai ni de yan jing
kan kan mang lu de shi jie shi fou yi ran gu du de zhuan ge bu ting
ri chu huan xing qing chen da di guang cai zhong sheng
rang he feng fu chu de yin xiang pu cheng sheng ming de le zhang

chang chu ni de re qing shen chu ni de shuang shou
rang wo yong bao zhuo ni de meng rang wo yong you ni zhen xin de mian kong
rang wo men de xiao rong chong man zhuo qing chun de jiao ao
rang wo men qi dai zhuo ming tian hui geng hao

chang chu ni de re qing shen chu ni de shuang shou
rang wo yong bao zhuo ni de meng rang wo yong you ni zhen xin de mian kong
rang wo men de xiao rong chong man zhuo qing chun de jiao ao
rang wo men qi dai zhuo ming tian hui geng hao

chang chu ni de re qing shen chu ni de shuang shou
rang wo yong bao zhuo ni de meng rang wo yong you ni zhen xin de mian kong
rang wo men de xiao rong chong man zhuo qing chun de jiao ao
rang wo men qi dai zhuo ming tian hui geng hao

chang chu ni de re qing shen chu ni de shuang shou
rang wo yong bao zhuo ni de meng rang wo yong you ni zhen xin de mian kong
rang wo men de xiao rong chong man zhuo qing chun de jiao ao
rang wo men qi dai zhuo ming tian hui geng hao

chang chu ni de re qing shen chu ni de shuang shou
rang wo yong bao zhuo ni de meng rang wo yong you ni zhen xin de mian kong
rang wo men de xiao rong chong man zhuo qing chun de jiao ao
rang wo men qi dai zhuo ming tian hui geng hao

Related Posts: Tomorrow will be better

Ming tian hui geng hao
1. Kenny G - going home
2. Kenny G - the moment
3. Kenny G - jasmine

Relaxing music - Kenny G
1. Kitaro - matsuri
2. Kitaro - koi
3. Kitaro - silk road

Relaxing music - Kitarowo lai zi ou ran xiang yi ke chen tu
you shui kan chu wo de cui ruo
wo lai zi he fang wo qing gui he chu
shui zai xia yi ke hu huan wo

tian di sui kuan zhe tiao lu que nan zou
wo kan bian zhe ren jian kan ke xin ku
wo hai you duo shao ai wo hai you duo shao lei
yao cang tian zhi dao wo bu ren shu

gan en de xin gan xie you ni
ban wo yi sheng rang wo you yong qi zuo wo zi ji
gan en de xin gan xie ming yun
hua kai hua luo wo yi yang hui kuai zhen xi

wo lai zì ou ran xiang yi ke chen tu
you shui kan chu wo de cui ruo
wo lai zi he fang wo qing gui he chu
shui zai xia yi ke hu huan wo

tian di sui kuan zhe tiao lu que nan zou
wo kan bian zhe ren jian kan ke xin ku
wo hai you duo shao ai wo hai you duo shao lei
yao cang tian zhi dao wo bu ren shu

gan en de xin gan xie you ni
ban wo yi sheng rang wo you yong qi zuo wo zì ji
gan en de xin gan xie ming yun
hua kai hua luo wo yi yang hui kuai zhen xi

gan en de xin gan xie you ni
ban wo yi sheng rang wo you yong qi zuo wo zi ji
gan en de xin gan xie ming yun
hua kai hua luo wo yi yang hui kuai zhen xi
hua kai hua luo wo yi yang hui kuai zhen xi

Gan en de xin


1. Story of ksitigarbha bodhisattva - story of two kings
2. Story of ksitigarbha bodhisattva - rescue his mother (part 1)
3. Story of ksitigarbha bodhisattva - rescue his mother (part 2)
4. Story of ksitigarbha bodhisattva - benefits for deceased and existing beings (part 1)
5. Story of ksitigarbha bodhisattva - benefits for deceased and existing beings (part 2)
6. Story of ksitigarbha bodhisattva - benefits from seeing and hearing him (part 1)
7. Story of ksitigarbha bodhisattva - benefits from seeing and hearing him (part 2)

Story of ksitigarbha bodhisattva


1. Story of avalokitesvara bodhisattva - prince buxuan
2. Story of avalokitesvara bodhisattva - virgin vow
3. Story of avalokitesvara bodhisattva - save victims from fire
4. Story of avalokitesvara bodhisattva - save victims from windstorm
5. Story of avalokitesvara bodhisattva - save victims from evil spirits
6. Story of avalokitesvara bodhisattva - save victims from shackles
7. Story of avalokitesvara bodhisattva - save victims from flood (click here)
8. Story of avalokitesvara bodhisattva - save sentient beings in all kinds of avatars

Story of avalokitesvara bodhisattvaLegend of amitabha buddha


Huang Tingjian was a well-known calligrapher, poet, and filial son who lived during the Song Dynasty. His pseudonym was Huang Shangu. As a man of letters, his fame was well-established during his lifetime. No matter the style of poetry, essays, or calligraphy, his work met with popular acclaim. Su Dongpo was his colleague, and the two men were known as "The Poets Su and Huang."

During the Yuanyou reign Period of the Song Zhezong Emperor, Huang Tingjian served China as "Chief Historian." His duty was to chronicle the astronomical events of the Period, and to regulate the calendars of the Empire. Despite his high status, he was not arrogant, or haughty. His nature, on the contrary, was respectful and compliant, especially in his filial regard for his mother. Although he had a houseful of servants, when it came to serving his mother, regardless of the chore, he insisted on performing it himself. He never required a servant or family staff person to wait on his mother. Every night he personally scrubbed out the chamber-pot his mother had used during the previous day.

His reason for seeing to this business himself was that since parents raise children to adulthood, sparing no efforts in accomplishing this difficult and often troublesome task, the children in turn, by rights should personally see to the care of their parents. They should not pass the job on to others.

A verse in his honor says:

His noble virtue; known both far and near
His life-long joy: service to his kin
He never asked the hired staff to share
The jobs that rightly, filial sons should bear

Huang Tingjian - 24 paragons of filial piety


Meng Zong lived during the Three Kingdoms Period of China's period. His father died when he was young, and he and his mother struggled to survive. One winter his mother was stricken with a serious illness, and craved some bamboo-shoot broth as medicine. But in the depths of winter, with snow and ice blanketing the ground, where was anyone to find fresh bamboo shoots, shoots that emerge only in the warm months? Nonetheless, Meng Zong, to avoid disappointing his mother, bravely fetched his shovel and went out into the white landscape in search of bamboo shoots. In the thicket he found only frosted leaves and green stalks coated with snowflakes and ice. Look as he might, there were simply no fresh shoots growing in the winter. The thought of his poor mother lying sick on her bed, waiting for bamboo-broth medicine, made his heartache. Uncontrollably, tears began to fall in rivers to the ground beneath the tall, emerald canes. Even now, as his tears flowed down, he kept a light of faith in his heart. If he was truly sincere in his search, perhaps ...

Just then Meng Zong nearly tripped and fell over a sharply protruding lump of earth. He quickly knelt down and knocked aside the dirt with his trembling fingers. How uncanny! Underneath his frozen hands he discovered a bed of fresh, tender bamboo shoots! Overjoyed, he gathered up a coatful and carried them back home. The broth that he quickly set stewing in the pot soon cured his mother's illness.

The neighbors, hearing the story, exclaimed that it was the strength of his sincere, unselfish, filial resolve that inspired heaven and earth to respond, and to bring up, out of season, the fresh shoots that cured his mother's disease. Before Meng Zong's prayers generated this miracle, it was normally considered impossible for bamboo shoots to grow in the winter. After the nmiracle took place, however, people were able to gather and to eat bamboo shoots all year round. The winter variety that existed hereafter became known as "winter shoots."

The villagers were deeply influenced by Meng Zong's courage and devotion. They renamed the spot where the event took place, "Meng Zong's Bamboo Grove". We can now enjoy bamboo sprouts during the winter as well, and as we do so, it is fitting to recollect Meng Zong's outstanding example of filial respect, and reflect on our conduct as sons and daughter of our parents.

A verse in his honor says:

His teardrops transformed winter at the roots
Up from the ice crept tender bamboo shoots
Instantly, the winter-sprouts matured
Heaven's will: a happy, peaceful world

Meng Zong - 24 paragons of filial piety


During the Han Dynasty a young man named Ding Lan lost both his parents at an early age, before he knew how to serve them properly. After growing to adulthood, he longed to pay proper filial regard to mother and father, but as they had left the world, he could not get his wish. He hit upon a plan that would allow him to fulfill his filial duties: he gave a large piece of fine-quality wood to a craftsman and asked him to carve it into the images of his parents. The artisan fashioned two statues that satisfactorily captured the likeness of Ting's mother and father. 

When the images were done, Ding Lan reverently placed them in the living-room altar. Every day, morning and evening without fail, he would offer up incense, bow, and ask after the well-being of the statues. After he married, Ding Lan would lead his wife before the altar twice each day and perform the same ceremony of offerings to his departed elders.

His wife grew weary of the tedious ritual, and one day, out of boredom, when Ding Lan was not home, pricked the hand of one of the small wooden carvings, just to play a joke. Who could have guessed that the statue's hand would bleed! The sight of real blood dripping from the image on the altar frightened his wife out of her wits.

Ding Lan returned home and bowed before the images as usual, and noticed the eyes of one of the statues were filled with tears. Marveling at this state, he looked closer and saw a trickle of blood running down the tiny hand. He demanded an explanation from his wife. She shamefully admitted her little joke, and how she had pricked the statue's hand with a needle. Ding Lan blew up in anger, and calling his wife an unfilial wretch, he threw her out of the house and, got a divorce!

A verse in his honor says:

Wooden statues of his parents
Carved to look as if alive
Pay heed, all good sons and daughters
Serve your parents while you can!

Ding Lan - 24 paragons of filial piety


Wang Pu (Wang Weiyuan) was a filial son who lived during the Three Kingdoms Period. His mother dreaded the sound of thunder-claps. Every time the sky filled with dark clouds and rain was on the way, Wang Pu would run to his mother's side to comfort her and to calm her fears. If her son was not at her side, the old woman felt unbearable alarm. 

After his mother passed on, Wang Pu buried her in a neighboring graveyard. Even though the old lady was no longer alive, every time a storm approached, and it appeared that lightning was coming, he would run to the graveside and kneel by his mother's tombstone with tears running down his cheeks. "Don't cry Mother, your son is nearby!", he would call, just as if his mother was alive. As long as the storm lasted, the man remained near the grave, circling around it countless times, to protect his mother's spirits and keep her from fear.

Later when he taught school, every time he read a passage that mentioned the emotion felt by devoted sons and daughters for their departed parents, Wang Pu's own feelings would overflow, and he would cry with deep longing. Seeing this behavior, his students would carefully remove any texts that talked about the tender feelings of children for their parents. Wang Pu always emphasized in his lessons the necessity of repaying the kindness of one's parents while they are still alive. He was considered a model of filial behavior, and his constant regard for his departed mother moved the hearts of all those who witnessed it.

A verse in his honor says:

His mother dreaded most the sound of thunder-claps
He knelt beside the bed to calm her fears
Still he hurries to her grave and circles 'round
Each time a rumbling thunder-storm appears

Wang Pu - 24 paragons of filial piety


Jiang Shi was a filial son who lived during China's Han Dynasty. He and his wife were both devoted to serving his aged mother. The elder woman had a curious habit in that she didn't like to drink well-water. She preferred river-water, because the rapid current of the river produced cleaner water, and the flavor was much improved over well-water. 

The nearest river was over six miles from the family home. Jiang Shi's wife volunteered to travel the distance every day with bucket in hand to carry back fresh river-water for her mother-in law. No one ever heard her complain of the trouble involved; she was glad to serve the mother of her husband.

Jiang Shi's mother also enjoyed eating fresh fish. On order to comply with her wishes, the husband and wife would bring back fresh fish from the river as well, and then prepare it the way she liked it. Further, they would invite in all the elderly women from the neighborhood to enjoy the meal, so that their mother would have company with her dinner.

The two filial children passed many years in this way, and they never expressed dislike or resentment over the toil. One day a spring gushed up right behind the house, and its flavor was just like that of running river-water. Strange as it may seem, two carp would leap out of the spring each day, as if waiting for Jiang Shi's wife to gather them in for the meal. Ever after, the couple did not have to travel so far to serve their mother, and without as much tiring effort, they could still bring her river-water and fresh fish.

A verse in his honor says:

The son delights in his filial regard
The daughter, too, finds service not too hard
Every morning carp came leaping out
Of the sweet-dew spring in their back yard

Jiang Shi - 24 paragons of filial piety


During  the Han Dynasty, a nine-year-old boy named Huang Xiang became famous as a model of filial service to his father. His mother had just died, and the young boy noticed that his father was wasting away with grief and loneliness. He resolved to make it his business to cheer up his father. After making that decision, there was no job in the house too troublesome for him, and he performed his chores with vigorous, positive energy. His only concern was to spare his father worry and anxiety. While the elder Hwang read bythe light of a candle, Huang Xiang, in the sticky heat of the summer's evening would fan the pillows, so that they would be cool when his father went to sleep. 
 
In winter, when the freezing winds and drifting snow turned the world to ice, the little boy would first hop into his father's bed to warm up the blankets. Then he would call his father in to come sleep in the cozy nest he had made. Mr. Huang was deeply touched by his son's considerate treatment, and his mind was greatly calmed. To have such a rare person as his son, who spared no details in serving as a dutiful child, was certainly a blessing. The story of Huang Xiang's behavior spread far and wide. Eventually his reputation as an exemplary filial son reached everyone in the land. "There's no one to compare with Huang Xiang anywhere", was a verse that could be heard throughout China.

The magistrate of Jiangxia, named Liu Hu, heard of a nine-year-old filial child in his district who understood the principles of filial respect, and made a special petition to the Imperial Court for recognition of Huang Xiang. How glorious and noteworthy was Huang Xiang's filial regard!

A verse in his honor says:

In winter months he warmed the sheets just right
And fanned the pillows on hot summer nights
In knowing how to be a filial son
In all these years, Huang Xiang's still number one

Huang Xiang - 24 paragons of filial piety


During the Han Dynasty, there lived a devoted son named Cai Shun, whose father passed away when the boy was quite young. He and his mother relied on each other to survive the days and years. Wang Mang had just usurped the throne at that time, and the entire country was in great commotion, suffering a famine, a drought, and a civil war in progress all at once. The people suffered from these dire calamities, many families starved, and those who could manage to do so, were forced into the fields to forage wild plants and roots for food. Often, decent men turned to banditry and robbery, just to pass this time of hardship. The roads were infested with gangs of thieves; the forests were havens for the homeless and the desperate.

One day Cai Shun took two wicker baskets out into the woods to gather mulberries for his mother. Beneath the trees he ran into two wicked looking robbers. They were carrying long sharp swords and their faces were cruel and dark."Hey kid, don't you want to live? How do you dare invade the big Boss's territory?" shouted the biggest of the bandits. Little Cai Shun was scared. The smaller bandit looked closely at the boy's work, planning to eat anything of value. "Child, why are you tossing that fruit into two baskets?" Cai Shun answered in a trembling voice: "The black mulberries are riper and sweeter. I give those to my mother. The red ones are not ripe, but sour. Those I eat myself, sir. I hope you two gentlemen will not kill me or else my mother won't have anybody to look after her."The boy's earnest simplicity and honest answer touched the two thugs' heart of compassion. Remembering their own parents' suffering, they decided not to harm Cai Shun. Instead they supplied him with food and drink, and released him back to his mother.

A verse in his honor says:

The black mulberries went to feed his mother
Whose blouse was stained with tears from hunger's pain
The red-browed thugs heard his filial thoughts
Then gave him meat and rice and set him free

Cai Shun - 24 paragons of filial piety


Dong Yong lived during the Han Dynasty. As his mother had passed away years ago, he scratched out a meager living to support his ailing father. Dong Yong found work as a farm laborer, and earned barely enough to support his father. The old man was an invalid, so Dong Yong would carry him to a cart and tenderly wheel the elder to the shade of a tall tree beside the field where he was working. In this way he was able to keep his job and also nurse his father at the same time. Several years passed, the senior Dong died. Dong Yong, having to spend all his penny on medical care, found himself unable to pay for a proper funeral. He  had to sold himself into bondage as indentured servant in order to scrape funds for a coffin. 

Having sent off the coffin, the young man headed for his owner's house. A pretty girl met him on the road, and told him her story, how both her parents had passed away, and how she couldn't locate her relatives in the area. She said she hoped that Dong Yong would be kind enough to take her in, so that she could have some security and reliance. He found no objection and the two of them asked Heaven and Earth to be witnesses as they pledged their troth then and there.

Together they entered the home of Dong Yong's indentured Master, an extremely miserly weaver. He read the labor contract to the couple, and demanded three hundred bolts of perfect cloth to redeem the freedom of Dong Yong. The young man was not afraid of hard work, but figured out that if man and wife co-operated and joined their strength, it would take at least three years of labor before the task could be completed. To Dong Yong's surprise, the new bride wove all three hundred bolts of cloth in less than a month! The weaving boss was even more astonished when the young couple handed over the perfect fabric and, contract in hand, gaily walked out the door to freedom.

They strolled past the tree where they had first met, and his wife suddenly fell silent. Her countenance glowed with an uncanny light, and Dong Yong asked her to explain her demeanor. "I now have my freedom, you should be happy!" Tears ran down her face as she said, "I am an Immortal. Your heart of filial respect is so noble that I was touched, and came down to this world to assist you in your task. But now I must return, I am not able to stay with you. Take good care of yourself."

Dong Yong couldn't bear to part with her, but how could he prevent an Immortal from returning ? Helplessly he watched his wife slowly ascend into the sky.

A verse in his honor says:

His father's funeral sent him into servitude
A maiden charming and immortal, met him on the way
They wove the cloth that ransomed back his freedom
His filial conduct touched even Heaven

Dong Yong - 24 paragons of filial piety


Qianlou lived during the Period of the Northern and Southern Dynasties, in the state of Qi. He rose to office and served as the governor of Jianling for only ten days, when for no apparent reason, as he worked in the capital, he broke out in a cold sweat, and his heart palpitated, and would not stop. 

"Do you suppose there is a problem at home?" he wondered. Being devoted son, the duties at home always sat foremost on his mind. Immediately he resigned his office and hurried home. After arriving he discovered that as he had feared, his father had suddenly been stricken with a strange illness that the doctors could not diagnose. "If you want to know your father's prognosis and chances of recovering, you must test his stool. If it is sweet-tasting, then the malady is serious, and chronic. If it tastes bitter, then the problem is acute, and short-term," said the doctor. Lacking any sophisticated testing procedure, the physician advised Yu Qianlou that he would have to taste the old man's excrement to determine whether he could quickly recover from the disease. Qianlou promptly sampled the stool and to his dismay, found it sweet-tasting.

That night, in desperation, he lit a stick of incense and knelt before the family alter, and prayed to Polaris, the Pole Star. "If my father can recover his health, I will offer up my life in exchange for his. Take me and let him live," he vowed. After news of Yu Qianlou's courageous oath got around, the family and neighbors all praised him as a truly extraordinary, filial child.

A verse in his honor says:

He served in office but a few brief days
When father caught a strange and awful disease
Qianlou looked North, and bowed to star Polaris
"Take me instead," he vowed from bended knees

Yu Qianlou - 24 paragons of filial piety


He told the whole story to the crowd, and related all that he had experienced in search of his mother.

From the midst of the throng stepped an old woman. "You are my son! I haven't seen you for fifty years!" cried the lady, her voice choked with tears of joy.

The weary traveler, having realized his heart's desire, happily embraced his mother and shortly thereafter, took her home to care for her properly.

A verse in his honor says:

He said goodbye to Mama at age seven
He served the land with skill for fifty years
One day he wished to see his long-lost mother
His journey done, they both wept joyful tears

Zhu Shouchang - 24 paragons of filial piety


In the time of the Jin Dynasty, a boy of fourteen years, named Yang Xiang used to follow his father to work in the fields each day. One morning as they climbed down to the paddies to harvest rice, from out of nowhere a large, striped tiger appeared before them. The tiger scooped up Yang Xiang's father in its mouth and headed back to the forest. "Save me! Save me!" cried the boy's father. Hearing his pathetic wails, Yang Xiang anxiously looked for his Father. He saw the big cat carrying the old man away. With no thought but to rescue his father from mortal danger, and completely forgetting about his own safety, the boy ran headlong after the tiger. He leapt up on the tiger' s back and using every ounce of strength, he choked the animal tightly by the throat.. Throttled in a death-grip by Yang Xiang, the tiger fought for its breath. He had to drop the man he carried in his fangs. Frightened by the ferocity of the youngboy's attack, the tiger put its tail between its legs and ran for its life. 

Saved from death's door, Yang Xiang's father was in shock, but otherwise unhurt. Yang Xiang watched the tiger disappear into the forest, and then carried his father back home to recover. When news of the incident reached the neighbors, they heaped praise on the boy, calling him a heroic, filial child.

A verse in his honor says:

In the wilds they met the fierce white jaws
Yang Xiang punched hard, and choked the smelly beast
Delivered to safety were father and devoted son
Snatched back alive from the tiger's mouth

Yang Xiang - 24 paragons of filial piety


Guo Ju lived during the Han Dynasty with his wife, his aging mother and their three-year-old son. The household was extremely poor, and the four of them often found it difficult to make ends meet. There was rarely enough food to go around. The grandmother, being fond of the baby, would often take her scanty portion of food and feed it to her grandson. She never got enough nutrition and frequently went hungry. As the baby grew, the elderly woman's health deteriorated, and before long, she fell sick. 

Since Guo Ju could afford neither nutritious food nor medicine to heal his mother, his heart felt great consternation. He discussed the situation with his wife, saying, "We are unfilial children. We can't feed our mother properly, and now she is sick! What are we going to do?" His wife had no solution. Guo Ju couldn't sleep at night. His heart was agitated and upset.

In desperation, finally he resolved to part with his own son, in order to serve his first allegiance, his mother, in proper fashion, during the final days of her life. "Perhaps we can have more children in the future," he told his wife, "but mother in her old age deserves our best offerings and care. Don't you agree?"

Guo Ju's wife, although she loved her infant son, was also a devoted filial daughter. Nodding her head and weeping with grief, she agreed to go along with the heart-rending solution to their problem. The two of them carried the infant into the back yard, and with a planter's hoe, Guo Ju dug a hole in the earth. Before he had dug down three feet, he heard a loud thunk! and felt something solid beneath the hoe-blade. He dug more carefully, and unearthed a sturdy metal chest. Opening the cover, to their astonishment, they discovered a pile of golden coins and silver bars, worth a king's ransom. "Oh, look!" the husband and wife exclaimed. Written on top of the casket was a sentence: "A gift to the filial son Guo Ju."

The couple took the fortune in gold to the local magistrate, but owing to the inscription on the lid, and the unusual circumstances surrounding its appearance, the government officials returned the money to the husband and wife. Guo Ju promptly found a doctor and medicine for his mother, and was able to keep his son alive. The family ever after had sufficient supply of life's necessities and enjoyed the blessings due to filial children.

A verse in his honor says:

Guo Ju wished to serve his aging mother
He buried his son, so that she might live
The gods rewarded him with golden coins
Their brilliant gleam lit up his humble hut

Guo Ju - 24 paragons of filial piety


During the Jin Dynasty, a young boy named Wang Xiang (Wang the Lucky) lost his mother to illness. His father took another wife so that the boy would have maternal care. His stepmother, however, was a bad-tempered, evil-natured woman, who took a dislike to her stepson, and often berated him in front of his father. This went on incessantly, and eventually, she managed to turn Lucky Wang's father against the boy. Despite this hardship, Lucky Wang remained devoted in his filial regard for them both. 

One winter it was unusually cold, and snow fell for many days. The snow piled up on all sides of the house, and the small creek nearby froze solid with ice. The severe weather forced the family indoors, and all the animals found shelter wherever they could. The world outdoors was a broad blanket of white. Wang Xiang's stepmother took sick. She craved medicine, and her thoughts fixed on the image of fresh fish. She demanded fresh carp as medicine to cure her illness. As it was still snowing, and everywhere the rivers had long since frozen solid, where could fresh fish be found? Lucky Wang was a dutiful son, however, and could not bear seeing his parents unhappy.

He forced his way out into the cold and walked to the creek side to see what he could do. The snow was piled deep, and the boy shivered in the cold. He looked and looked, but found no access to running water. Tired and disappointed, he sat down on the ice and lamented his failure to find fish to cure his mother. Having no way to solve the problem, he simply let his tears flow. An idea came to him as he cried, and having no recourse, in his desperation, he removed his coat and shirt, and lay down on the ice amid his hot tears. The more he cried, the more upset he got. The more upset he got, the more his tears flowed. Before long, his body heat and the apidly expanding puddle of tears melted a hole in the ice. Two carp that had been frozen into the river-water suddenly leaped up out of the crack in the ice and flopped onto the bank. Amazed and delighted, Wang Xiang scooped them up and carried them home to his ailing mother.

Seeing the two live fish, Wang Xiang's stepmother felt thoroughly ashamed of her selfishness. Afterwards, she changed her attitude towards her stepson, and became a kind and caring person. Many people said that Wang Xiang's response came from his sincere filial devotion. His noble attitude moved Nature into giving him a reward.

A verse in his honor says:

Stepmothers abound on this earth
But rare are sons like Lucky Wang
Even now when the river freezes over
We recall his icy sacrifice for Mother

Wang Xiang - 24 paragons of filial piety


In  the Jin Dynasty, a filial eight-year-old boy named Wu Meng served his parents with devoted compliance. His family was extremely poor and could not afford mosquito netting.

On hot summer nights the mosquitoes would come swarming in as thick as smoke. The little boy would remove his shirt and let the insects land on his bare skin. He would watch then drink their fill of his blood, and fly away; he wouldn't raise a hand to shoo them off, no matter how painfully they stung him. Wu Meng wasn't a fool, so why didn't he brush the bugs away? He knew that his parents had no netting at their bedside. If he drove the mosquitoes away from his body, they would surely fly over and wake up his mother and father with their stinging. So the devoted son simply let the mosquitoes drink his blood instead. So that his parents wouldn't know about his sacrifice and demand that he stop, the boy would wake up earlier than they, slip his shirt over his swollen torso, and return to his own bed. But one morning, being tired from loss of sleep, he forgot to wake up and pull on his shirt. His father arose and found his son asleep by his bed. He looked at the boy' s pathetic, mosquito-bitten skin that was covered with red welts, and understood immediately what Wu Meng had done. Mr. Wu woke up his wife and told her the story. The two parents, deeply moved by their son's unselfish concern for them, began to cry. They were so touched, their sounds of sobbing could be heard by the neighbors. From all sides the neighbors gathered to investigate the matter, and learned about Wu Meng's sacrifice on behalf of his parents. 

Everyone thought that the boy's attitude of filial respect was most remarkable, especially for one only eight years old. Someone reported the incident to the local magistrate, who wrote a memorandum to the Dragon Throne, to inform the imperial court. The matter thus came to the attention of the Emperor, who rewarded Wu Meng with a scholarship to the academy. Further, he gave the family a set of mosquito nets and a stipend, so that they never again lacked the necessities of life.

A verse in his honor says:

Summer nights and no mosquito netting
Insects by the thousands, yet he wouldn't raise a hand
"Let them drink my blood and fill their bellies
Just don't disturb my parents while they sleep"

Wu Meng - 24 paragons of filial piety


In  the Tang Dynasty, an official named Cui Nanshan, had in his family the Grand Dame Zhang Sun, Mr. Cui's great-grandmother. She had lost all her teeth, thus she could not chew even soft rice. Eating was a big problem. Mr. Tswei's grandmother, the Lady Tang, realized the difficulty her mother-in law had in chewing food, and thus hit upon a solution to keep the Grand Dame alive and in good health. The Lady Tang would wake up each morning, perform her daily toilet of washing her face and combing her hair, then she would enter her mother-in-law's chambers and proceed to feed her breast-milk from her own body. The elderly matron had no trouble digesting this nutriment, and thus thanks to her daughter-in-law, even though she could not eat normal food, her body stayed strong and healthy. 

One day she fell ill, and knowing that her life was about to reach its natural end, she summoned all her generations of descendants into her room and told them, "All these years I have been looked after by my daughter-in-law. She has treated me most kindly, and I am deeply grateful to her. I only hope that the wives of all my children and grandchildren will be as considerate and proper in their filial devotion as she has been towards me."

When the family heard her final words, they were deeply impressed, and ever after, used the Grand Dame Jang Sun's advice as the motto of the household. The teaching was passed down and cherished through the many generations of the Tswei family.

A verse in her honor says:

Out of deep respect for the Tswei Family's matron
After morning toilet she would feed the Grand Dame milk
Kindness such as this is difficult to repay
May every generation of descendants be so kind!

Lady Tang - 24 paragons of filial piety