Bo re bo luo mi duo xin jingguan zi zai pu sa
xing shen bo re bo luo mi duo shi
zhao jian wu yun jie kong
du yi qie ku e
she li zi se bu yi kong
kong bu yi se
se ji shi kong
kong ji shi se
shou xiang xing shi
yi fu ru shi
she li zi shi zhu fa kong xiang
bu sheng bu mie
bu gou bu jing
bu zeng bu jian
shi gu kong zhong wu se
wu shou xiang xing shi
wu yan er bi she shen yi
wu se sheng xiang wei chu fa
wu yan jie nai zhi wu yi shi jie
wu wu ming
yi wu wu ming jin
nai zhi wu lao si
yi wu lao si jin
wu ku jie mie dao
wu zhi yi wu de
yi wu suo de gu
pu ti sa duo
yi bo re bo luo mi duo gu
xin wu gua ai
wu gua ai gu
wu you kong bu yuan li dian dao meng xiang
jiu jing nie pan
san shi zhu fo
yi bo re bo luo mi duo gu
de o- nuo duo luo san miao san pu ti
gu zhi bo re bo luo mi duo
shi da shen zhou
shi da ming zhou
shi wu shang zhou
shi wu deng deng zhou
neng chu yi qie ku
zhen shi bu xu
gu shuo bo re bo luo mi dou zhou
ji shuo zhou yue jia di jie di bo luo jie di
bo luo sheng jie di
pu ti suo po he

Share:
Scroll To Top